Age Of Emerald 1.2007.0.2

Age Of Emerald 1.2007.0.2

Rumbic Studio – Shareware –
ra khỏi 23 phiếu
Long ago, hidden in luscious and serene woodland that descended to the warm sea, there lived four magicians. The magicians were admired amongst the people of that land for the good deeds that they did: they helped the peasants from nearby villages; they protected the woodland from deadly fires; and fed the beasts of the land during the cold, severe winters. Nobody knew that quiet province hidden in the woods, the home of fishermen and peasants, better than the four magicians did...

Tổng quan

Age Of Emerald là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Rumbic Studio.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Age Of Emerald là 1.2007.0.2, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Age Of Emerald đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Age Of Emerald đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Age Of Emerald!

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Age Of Emerald cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản